CHỨNG KHOÁN

- Thông tư 01/2001/TT-UBCK ngày 15/02/2001 hướng dẫn thực hiện nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/07/2000 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Quyết định 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/07/2004 về việc ban hành quy chế đăng ký , lưu ký , bù trừ và thanh toán chứng khoánQuyết định 83/2004/QĐ-BTC ngày 11/11/2004 về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt NamLuật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006

- Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

- Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán / trung tâm giao dịch chứng khoán

- Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

- Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 05/06/2007 về việc ban hành quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Thông tư số 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

- Thông tư số 18/2007/TT-BTC hướng dẫn việc mua , bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

- Thông tư số 97/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán