HẢI QUAN

- Luật hải quan năm 2001

- Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành , quyết định thi hành chính trong lĩnh vực hải quan

- Thông tư 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan: kiểm tra , giám sát hải quan , thuế suất khẩu , thuế nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa nhập khẩu , xuất khẩu

- Thông tư 163/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi , bổ xung một số quy định của quyết định số 30/2008/QĐ-BTC về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

- Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu , xuất khẩu thương mại

- Quyết định 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009 về việc ban hành quy trình kiểm tra , xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

- Quyết định số 2422/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế , ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan

- Quyết định 2423/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu

- Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ xung một số điều của luật hải quan

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan , kiểm tra , giám sát hải quan

- Thông tư số 114/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu

- Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan , kiểm tra , giám sát hải quan

- Thông tư 01/2006/TTLT-BTC-NHNN ngày 04/01/2006 hướng dẫn trao đổi , cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và tổ chức tín dụng

- Quyết định 72/2006/QĐ-BTC ngày 13/12/2006 quy định chức năng , quyền hạn , nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cục điều tra chống buôn lậu thuộc tổng cục hải quan

- Quyết định 874/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thương mại

- Thông tư liên tịch của Bộ tài chính- Bộ thương mại- Bộ công an , số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 hướng dẫn chế độ hóa đơn , chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

- Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu

- Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu

- Quyết định 118/2008/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 về việc sửa đổi bổ xung quyết định số 73/2006/QĐ-BTC  ngày 18/12/2006 về việc quy định chế độ thu , nộp , quản lý và sử dụng phí , lệ phí trong lĩnh vực hải quan

- Quyết định 916/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

- Quyết định 1636/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra , xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu

- Quyết định số 636/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu

- Quyết định số 2137/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

- Thông tư 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 quy định mức thu , chế độ thu , nộp , quản lý và sử dụng phí , lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan