XÂY DỰNG

- Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 52/1999/NĐ-CP

 - Thông tư 10/2000/TT-BXD ngày 08/08/2000 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án xây dựng

- Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về sửa đổi ,bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP và nghị định số 12/2000/NĐ-CP

- Thông tư 08/2003/TT-BXD ngày 09/07/2003 về việc hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế- cung ứng vật tư , thiết bị -xây dựng (EPC)

- Thông tư 76/2003/TT-BTC ngày 04/08/2003 hướng dẫn bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng

- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Thông tư 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

- Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 về đầu tư theo hình thức : Hợp đồng xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao ,  Hợp đồng xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng xây dựng-Chuyển giao

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình