THƯƠNG MẠI

- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Luật thương mại năm 1997

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư 28/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước

- Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua ,bán , gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh , hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

- Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện , chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 09 năm 2006 hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện , chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại  Việt Nam

- Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 16 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ , triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic